Journal of Indigenous Languages http://journals.jozacpublishers.com/jil <p><strong>Journal of Indigenous Languages (JIL)</strong> - Promoting Indigenous Languages. JIL is a semiannual open-access double-blind peer-reviewed international journal. JIL publishes original research work that promotes Indigenous Languages like Igbo, Yoruba, Hausa, Kiswahili, Setwana, Gikuyu, French, and many others. The mission of the journal is to provide and promote high-quality research articles, and literature reviews papers that increase access to written indigenous knowledge. JIL’s main aim and scope focus on the preservation of Indigenous Languages globally.</p> <p>There is NO Submission Fee, Processing Fee, or Publication Fee for <strong>JIL</strong>.</p> <p><strong>Motto: </strong>To provide a scientific research platform that promotes, distributes, and preserves Indigenous Languages.</p> en-US contactjournalil@gmail.com (Dr. Charles Azubuike Nneke ) info@jozacpublishers.com (Admin) Wed, 26 Jul 2023 07:48:19 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Uenezi na Changamoto za Kiswahili Nchini Burundi http://journals.jozacpublishers.com/jil/article/view/565 <p><strong>Abstract: </strong>Despite being the second most spoken foreign language in Burundi, Kiswahili is still given little attention compared to French and English. This study therefore aimed to investigate the spread of Kiswahili in Burundi by highlighting the challenges and factors that led to its spread in the country. Primary and secondary data were used in this study where primary data were collected through interviews. In addition, a population of 41 respondents was made up of Kiswahili teachers at universities and residents of the provinces of Rumonge, Makamba, Muyinga and the economic city of Bujumbura. This study which was conducted in Burundi revealed that Kiswahili spread in Burundi thanks to religion, immigration, the arrival of Arabs, colonialism, regional cooperation, war, business, education, marriage, border interactions and media. Although Kiswahili is taught from primary school to universities and the presence of associations to promote it, this study revealed that the history of Burundi, shortage of teachers and books, misconceptions, language policy and social classes are among the challenges that hinder the rapid development of the language. This study concluded by recommending the wide use of the language in different sectors and carrying out researches on the current status of Kiswahili in Burundi.</p> <p><strong>IKISIRI: </strong>Licha ya umaarufu wa kuwa lugha ya pili ya kigeni inayozungumzwa sana nchini Burundi, Kiswahili bado kinapewa nafasi ndogo sana ikilinganishwa na Kifaransa na Kiingereza. Hivyo, utafiti huu ulilenga kuchunguza hali ya Kiswahili nchini Burundi kwa kuangazia changamoto na sababu zilizopelekea kusambaa kwa lugha hiyo ya kigeni nchini humo. Data za uwandani na data za marejeleo zilitumika katika utafiti huu ambapo data za uwandani zilikusanywa kwa njia ya usaili. Aidha, sampuli ya watafitiwa 41 iliundwa na walimu wa Kiswahili vyuo vikuu na wenyeji wa mikoa ya Rumonge, Makamba, Muyinga na jiji la Bujumbura. Utafiti huu ambao ulifanyika nchini Burundi ulibaini kuwa Kiswahili kilisambaa Burundi kutokana na dini, uhamiaji, ujio wa Waarabu, ukoloni, ushirikiano wa kikanda, vita, biashara, elimu, ndoa, maingiliano ya mpakani na vyombo vya habari. Licha ya Kiswahili kufundishwa kuanzia elimu ya msingi hadi vyuo vikuu na uwepo wa vyama vya kukiendeleza, utafiti huu ulibaini kuwa historia ya Burundi, uhaba wa walimu na vitabu, mitazamo potofu, sera ya lugha na matabaka ya kiuchumi ni miongoni mwa changamoto zinazotatiza maendeleo ya lugha hiyo. Utafiti huu unahitimisha kwa kupendekeza matumizi mapana ya lugha hiyo katika nyanja zote na kufanya utafiti wa kina kuhusu mafanikio ya Kiswahili nchini Burundi.</p> Enock Havyarimana Copyright (c) 2023 Enock Havyarimana https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.jozacpublishers.com/jil/article/view/565 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000 Semantikong Histo-Sikolohikal na Pag-aaral: Piling Balbal na Salita ng mga Batang Gen-Z sa General Malvar St., Siyudad Davao http://journals.jozacpublishers.com/jil/article/view/461 <p><strong>Abstract: </strong>The changes happening in the Filipino language have brought significant effects. One result is the emergence of colloquial language, which is dominant among today's youth. Users of this language cannot be stopped from using online platforms like Facebook and others. Furthermore, there continuedly growing preference for this language among its users. To understand and analyze the colloquial words used by GenZ youth in Davao City in Barangay Malvar, a semantic histo-sociolinguistic framework has been employed. The aim is to categorize and document the meaning and etymology of these words. The research methodology used a qualitative and descriptive approach and conducted interviews through social networking platforms or instant messaging applications, particularly Messenger. The researcher use convenience sampling to collect data from GenZ aged sixteen (16) to twenty-three (23) whose willing and capable to participate and interview. Through the conducted analysis, the colloquial language has been categorized into the following: derived from the native language, borrowed from foreign languages, introduces new meanings, and more. This study revealed the positive reasons behind the development of colloquial language, which is a notable invention of GenZers. It also explores how the traditions and culture of a society influence its creation. Colloquial languages serve as a medium for young people to connect with. On the other hand, it is essential to observe that these languages also bring negative effects to almost all aspects of society. The Filipino language is particularly affected by these changes, and the learning of formal languages by the youth in macro skills is at risk<strong>.</strong></p> <p><strong> </strong><strong>Abstrak: </strong>Dulot ng pagbabagong nagaganap sa wikang Filipino. Nabuo ang wikang balbal na siyang namayani sa kabataan ngayon, hindi mapigilan ang gumagamit nito sa <em>online</em> na plataporma tulad ng <em>Facebook</em> atbp. Patuloy ang pagtangkilik ng mga gumagamit. Ang semantiko histo-sosyolohikal na batayan ang pantulong upang masipat at masuri ang mga GenZ na gumagamit ng salitang balbal sa siyudad ng Davao, Brgy Malvar. Layong maikategorya, at maitala ang kahulugan at etimolohiya ng mga salitang na kalap. Kwalitatibo ang ginamit at deskriptibo na pamamaraan ang isinagawa. Nagsagawa ng interbyu ang mananaliksik gamit ang mga<em> online </em>partikyular ang<em> messenger</em>. Ginamit ang convenience sampling sa pangongolekta ng datos sa mga respondenteng GenZ at may edad labing anim (16) hanggang apat napo’t tatlong (23) taong gulang na libre at may kakayahang sumagot sa panayam. Sa isinagawang pagsusuri, naikategorya ang wikang balbal sa mga sumusunod; hango sa wikang katutubo; hiram sa wikang banyaga; nagbibigay ng bagong kahulugan atbp. Ang pag-aaral na ito ay nagpakita ng mga positibong epekto ng ebolusyon ng slang, ang pag-imbento ng sikat na GenZer, at ipinakita kung paano naiimpluwensyahan ng mga panlipunang tradisyon at kultura ang pagkamalikhain. Ang balbal ay isang midyum ng komunikasyon sa pagitan ng mga kabataang nasa parehong edad. Halos lahat ng aspeto ng lipunan ay apektado. Ang wikang Filipino ay higit na naapektuhan ng pagbabagong ito, na nagdudulot ng panganib sa pagkatuto ng mga kabataan ng opisyal na wika gamit ang mga macroskills. </p> Arman Jay Caliso Velasquez Copyright (c) 2023 Journal of Indigenous Languages https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://journals.jozacpublishers.com/jil/article/view/461 Wed, 26 Jul 2023 00:00:00 +0000